GDPR

Informace poskytované subjektům osobních údajů podle Nařízení GDPR

Horolezecký oddíl Hodonín informuje o vybraném zpracování osobních údajů, které získal jako správce osobních údajů v souvislosti se svojí činností přímo od subjektů osobních údajů. HO Hodonín tímto plní informační povinnost, kterou ukládá Nařízení Evropského parlamentu a Rady EU 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen „Nařízení GDPR“) a související právní předpisy.  

Údaje o správci osobních údajů:

Horolezecký oddíl Hodonín, z. s.

Kasárenská 1022

Hodonín 695 01

IČO 27 749 055

Zapsaný ve spolkovém rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl L 16413

Kontaktní adresa:

Velkomoravská 270/184, Lužice 696 18

Kontaktní osoba Horolezeckého oddílu Hodonín pro problematiku ochrany osobních údajů:

Pavel Dvořák

info@horhod.org

+420 732 966 750

Informace pro členy HO Hodonín

HO Hodonín zpracovává identifikační a kontaktní údaje svých členů za účelem evidence členské základny a možnosti kontaktování jednotlivých členů v souvislosti se záležitostmi týkajícími se činnosti HO Hodonín, čímž je naplňován předmět činnosti HO Hodonín dle jeho stanov. HO Hodonín dále zpracovává některé identifikační údaje svých členů za účelem jednoznačné identifikace členů s jejich souhlasem. HO Hodonín zpracovává osobní údaje člena za účely uvedenými v tomto odstavci po dobu trvání členství v HO Hodonín a dále ještě 5 let po ukončení členství.

Předávání osobních údajů

HO Hodonín předává výše uvedené osobní údaje Českému horolezeckému svazu (ČHS) za účelem jejich registrace v ČHS a splnění zákonných závazků ČHS vůči státu a smluvním partnerům.

Práva subjektů osobních údajů

Subjekty, jejichž osobní údaje HO HODONÍN zpracovává, mají podle Nařízení GDPR následující práva:

– Právo na přístup k osobním údajům podle čl. 15 Nařízení GDPR. Toto právo spočívá v získání potvrzení, zda HO HODONÍN zpracovává osobní údaje dané osoby. Pokud ano, má daná osoba právo na podrobnější informace o zpracovávaných osobních údajích.

– Právo na opravu osobních údajů podle čl. 16 Nařízení GDPR. Subjekt osobních údajů má právo na to, aby HO HODONÍN opravil jeho nepřesné osobní údaje.

– Právo na výmaz osobních údajů podle čl. 17 Nařízení GDPR. Z důvodů a za podmínek uvedených v čl. 17 Nařízení GDPR má subjekt osobních údajů právo na výmaz jeho osobních údajů.

– Právo na omezení zpracování osobních údajů podle čl. 18 Nařízení GDPR. Subjekt osobních údajů má v případech uvedených v čl. 18 Nařízení GDPR právo na omezení zpracování jeho osobních údajů.

– Právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů podle čl. 21 Nařízení GDPR. Pokud HO HODONÍN zpracovává osobní údaje z titulu svého oprávněného zájmu podle čl. 6 odst. 1 písm. f) Nařízení GDPR, má subjekt údajů právo vznést námitku proti takovému zpracování.

– Právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů.

– Právo kdykoli odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů, je-li zpracování prováděno na základě souhlasu. Odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů lze písemně nebo e-mailem na kontaktní adresu uvedenou výše.

Zpracování osobních údajů pro jiné subjekty

HO HODONÍN je zpracovatelem osobních údajů pro následující subjekty:

– Pojišťovna UNIQA a.s. – pojištění úrazové, cestovní a léčebných výloh

– Österreichisher Alpenverein – Rakouský horský svaz – pojištění úrazové, cestovní a léčebných výloh

– Český horolezecký svaz – registrace členské základny a závazky vůči státu a smluvním partnerům